V.l.n.r. Corné Grootenboer, Andrea van der Schoot en Ingrid Tuinenburg

Collegebeleidsplan 2021-2023

Maatwerk is samen puzzelen

Hoe geeft Albeda Zorgcollege samen met haar partners antwoord op de tekorten in de zorg? Het collegebeleidsplan 2021-2023 schetst de richting voor de komende drie jaar. Ingrid Tuinenburg, Andrea van der Schoot en Corné Grootenboer lichten toe. ‘Uiteindelijk draait het allemaal om maatwerk en samenwerking.’ Het goede nieuws is dat het aantal toekomstige zorgprofessionals toeneemt. Mede door de corona-epidemie heeft de zorg een beter imago gekregen en melden steeds meer mensen zich aan voor een (vervolg)opleiding tot zorgprofessional. Ingrid Tuinenburg: ‘We zien de aanmeldingen op alle niveaus toenemen, net als de aanvragen voor vervolgopleidingen. De tekorten in de zorg zijn nog nooit zo urgent geweest, dus die aanmeldingen zijn hard nodig. Tegelijkertijd brengt het ook uitdagingen met zich mee, voor ons en voor het werkveld, want alleen al de begeleiding op de werkvloer vraagt heel veel aandacht. De toekomstige zorgverleners vormen bovendien een zeer diverse groep. Onze studenten variëren tegenwoordig in leeftijd van 15 tot 55 jaar met vaak een heel verschillende (zorg)achtergrond en opleidingsbehoefte.’

Variatie in onderwijsbehoefte Corné Grootenboer verduidelijkt: ‘Er is bijvoorbeeld een toenemende vraag vanuit zorginstellingen naar “een stukje opleiding”. Daarbij kun je denken aan gastvrouwen in huiskamers bij zorgorganisaties die een vast arbeidscontract hebben gekregen en meer willen leren over de omgang met dementerende ouderen. Of vijftigplussers die vanwege corona (opnieuw) in de zorg zijn gaan werken en zich laten bij- of omscholen en dat willen verzilveren met een certificaat.’ Andrea van der Schoot: ‘Al die variatie in zorgachtergrond en onderwijsbehoefte betekent dat we anders moeten gaan opleiden. Ons onderwijs moet veel meer afgestemd zijn op individuele behoeftes. Zo zorgen we uiteindelijk ook voor een hoger rendement: het gaat er immers om dat meer mensen de opleiding daadwerkelijk afmaken en in de zorg gaan werken.’ Maatwerk Waar moeten we aan denken als het gaat om flexibel opleiden? Ingrid: ‘Het gaat om maatwerk. Dat wil zeggen dat we per student moeten bekijken welke leerroute het beste bij hem of haar past en dat blijven monitoren en waar nodig aanpassen.’ Andrea: ‘Bij bol-studenten kan dat betekenen dat zij met studenten met een vergelijkbaar profiel een leerroute volgen en bijvoorbeeld sneller doorstromen.’ Ingrid: ‘Daarnaast zal het werkplekleren op nog meer plekken vorm krijgen.’ Bij deze vorm van onderwijs werken studenten in verschillende zorgsectoren en krijgen ze op de werkplek onderwijs van onze docenten. De organisatiedoelen vormen daarbij de basis voor het onderwijs en de docenten spelen tijdens de lessen in op wat er op dat moment op de werkplek speelt. Andrea vult aan: ‘En we geven verpleegkundestudenten en doktersassistenten die willen doorstromen een betere aansluiting op het hbo met het keuzedeel Doorstroom hbo.’ Ingrid: ‘Daarnaast gaat het bij maatwerk natuurlijk vaak om het aanbieden van specifieke certificaten en modules voor zorgmedewerkers.’ Skills docenten Andrea: ‘Meer flexibiliteit bieden aan studenten vraagt om een andere manier van werken van docenten. Bovendien gaan we van een toets-cultuur veel meer naar een feedback-cultuur. We onderzoeken momenteel met onze teams wat dit van het onderwijs vraagt. Welke skills hebben we daarvoor nodig? Welke vaardigheden moeten we ontwikkelen en wat vraagt dat van onze onderwijsprogramma’s?’ Ingrid: ‘De afgelopen anderhalf jaar hebben onze docenten wat dat betreft – noodgedwongen – al heel veel ervaring opgedaan. Die “coronawinst” nemen we natuurlijk mee. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om de inzet van digitale begeleiding op afstand en studenten de mogelijkheid geven hoorcolleges online (nog eens) te volgen. Andrea: ‘Ook zetten we kennisclips in. Dat wil zeggen dat onze docenten in korte videoclips van ongeveer zes minuten extra uitleg geven aan studenten over moeilijke onderwerpen.’ Ingrid: ‘Het is straks normaal dat we in de future classroom een combinatie aanbieden van fysieke en online lessen, zodat studenten altijd hun lessen kunnen volgen of inhalen. Dus ook als ze ziek of verhinderd zijn.’ Corné: ‘Daarnaast proberen we optimaal gebruik te maken van technologie. Zo houden studenten die een opleiding via Albeda zorgcontract volgen hun eigen leerproces digitaal bij, zodat docenten hun voortgang kunnen volgen en als dat nodig is extra ondersteuning kunnen bieden. Een ander voorbeeld is dat we bij het werkplekleren gebruikmaken van beeldtafels voor onderwijsdoeleinden.’

Experimenteren De directieleden benadrukken dat de samenwerking met het werkveld juist door de tekorten in de zorg nog harder nodig is. De studenten moeten immers ervaring opdoen. Ingrid: ‘Lastig, want die tekorten hebben logischerwijs tot gevolg dat er vaak juist minder tijd is voor begeleiding van studenten op werk- of stageplekken. Het blijft een puzzel om tijd en ruimte te creëren om samen te blijven opleiden.’ Corné roept het werkveld op om vooral samen het experiment aan te gaan. ‘Binnen de pilot 24/7 experimenteren we bijvoorbeeld met de spreiding van stage-uren, zodat de begeleiding evenredig kan worden verdeeld. Binnen het experiment werken studenten regelmatig weekenden en avonden en schoolvakanties. Daardoor kunnen er meer studenten een stageplek krijgen. Bijkomend voordeel is dat er in de weekenden vaak meer tijd is voor begeleiding, omdat er dan vaak geen specialistische zorg wordt gegeven.’ Goede vragen Intensieve samenwerking met partners in het werkveld levert zowel Albeda Zorgcollege als het werkveld veel op, benadrukt Corné. ‘Dan denk ik bijvoorbeeld ook aan de gastlessen die mensen uit het werkveld bij ons verzorgen. Onmisbaar voor onze studenten, maar ook andersom heel interessant. Studenten stellen vaak heel goede vragen waardoor je weer anders naar je eigen werkprocessen gaat kijken.’ Ingrid besluit: ‘We zeggen in ons collegebeleidsplan niet voor niets dat vertrouwen het vertrekpunt is voor onze ambitie. Ik heb er vol vertrouwen in en ben trots op de deskundigheid, bevlogenheid en betrokkenheid van onze medewerkers; zij zetten zich dagelijks met hart en ziel in voor al onze studenten.’

Zorgtechnologie Het personeelstekort in de zorgsector is niet alleen op te lossen door meer mensen op te leiden. Zorgtechnologie maakt het mogelijk dat bijvoorbeeld ouderen langer thuis kunnen blijven wonen. Op de locatie Rosestraat kunnen studenten en mensen uit de buurt in het Zorg van Nu-punt experimenteren met de nieuwste zorgtechnologie. Andrea: ‘Een mooi voorbeeld is de Vusix VR-bril (Google Glass). Met deze virtual-reality-bril kunnen studenten meekijken naar en leren van echte situaties in de zorg. En mantelzorgers en medewerkers in de zorg kunnen op hun beurt experts mee laten kijken bij lastige situaties. Bijvoorbeeld als ze iets willen weten op technisch vlak of bij onbegrepen gedrag. Zo krijgen ze snel antwoord op hun vragen.’